Welcome to MaxCheaters.com

Register now to gain access to all of our features. Once registered and logged in, you will be able to create topics, post replies to existing threads

Stucked on extreme... how to?


Recommended Posts

Can someone tell me if it works on idragon3D? I tried but' date=' after i logout at Enter Char phase, after i try to login again fast it says:

 

 

 

22:46:51 Link LoginServer Succeed.

 

22:46:51 0 BlockedAccountWithMsg.

 

22:46:51 ->Login LoginServer Fail.

 

 

 

But I know it must work, i have seen some screens recently of people being killed with 200k dmg :>[/quote']

 

 

 

sorry you are baned :(

Share this post


Link to post
Share on other sites
Can someone tell me if it works on idragon3D? I tried but' date=' after i logout at Enter Char phase, after i try to login again fast it says:

 

 

 

22:46:51 Link LoginServer Succeed.

 

22:46:51 0 BlockedAccountWithMsg.

 

22:46:51 ->Login LoginServer Fail.

 

 

 

But I know it must work, i have seen some screens recently of people being killed with 200k dmg :>[/quote']

 

 

 

sorry you are baned :(

Share this post


Link to post
Share on other sites

olso for stucked buffs : Ç äéáäéêáóßá ìå ôçí ïðïßá åêôåëïýíôáé áí êáé Üãíùóôç óôïõò ðåñéóóüôåñïõò åßíáé ó÷åôéêÜ áðëÞ áðü ôçí óôéãìÞ ðïõ ìðïñåß íá óõíäåèåß ôï l2walker.

 

 

 

Áðïôåëåßôå áðü ôá åîÞò âÞìáôá:

 

 

 

Ìðáßíïõìå êáíïíéêÜ óôï ðáé÷íßäé êáé êÜíïõìå ôá buffs ðïõ èÝëïõìå íá ðïëëáðëáóéÜóïõìå óôïí ÷áñáêôÞñá ìáò. Âãáßíïõìå êáé…

 

 

 

Áíïßãïõìå ÄÕÏ l2walker ôá patcharïõìå ìå ôï loader üðùò ðåñéãñÜöçêå óôï ðñïçãïýìåíï êáé êÜíïõìå êáé óôá äýï ôéò åîÞò ñõèìßóåéò.

 

ÐÜìå áðü ôï setup -> options -> basic options êáé âÜæïõìå 0 óôá ðëáßóéá Char Login delay êáé Login Game Delay. Åðßóçò åêåß ðïõ ëÝåé enable login delay ôï ñõèìßæïõìå þóôå íá åßíáé êåíü.

 

 

 

Åí óõíå÷åßá äßíïõìå êáé óôá äýï l2walker ôá óôïé÷åßá þóôå íá óõíäåèåß ìå ôïí ÷áñáêôÞñá ìáò.

 

 

 

Áðü åäþ êáé êÜôù ÷ñåéÜæåôáé ëßãïò óõã÷ñïíéóìüò áðü ìÝñïõò ìáò.

 

 

 

ÐáôÜìå ôï login óå Ýíá áðü ôá äýï l2walker. ÊáíïíéêÜ áí äåí Ý÷ïõìå äþóåé ëÜèïò óôïé÷åßá èá áñ÷ßóåé íá óõíäÝåôáé.

 

ÁÌÅÓÙÓ ìüëéò äïýìå óôçí ëßóôá ôï enter char[x] ðáôÜìå ôï logout êáé ÁÌÅÓÙÓ îáíÜ ðÜëé ôï login. Èá áñ÷ßóåé íá îáíÜ óõíäÝåôáé…

 

 

 

Ôþñá åí’ üóï ôï ðñþôï óõíäÝåôå ðÜìå óôï äåýôåñï l2walker êáé üôáí öáíåß óôçí ëßóôá ôïõ ðñþôïõ ôï enter char[x] (åííïåßôáé üôé ôá Ý÷ïõìå äéáôÜîåé Ýôóé þóôå íá âëÝðïõìå ôçí ëßóôá ôïõ ðñþôïõ åíþ åßìáóôå óôï äåýôåñï) áìÝóùò ðáôÜìå óôï äåýôåñï l2walker ôï login.

 

 

 

ÃõñíÜìå ôþñá ðÜëé óôï ðñþôï êáé ðåñéìÝíïõìå íá ãßíåé áõôüìáôá logout áðü ôïí server åöüóïí ðñïóðáèÞóáìå íá ìðïýìå áðü äýï ìåñéÝò ôáõôü÷ñïíá.

 

Ìüëéò åíåñãïðïéçèåß ôï login óôï ðñþôï ôï ðáôÜìå êáôåõèåßáí.

 

Áðü åäþ êáé Ýðåéôá ôï áöÞíïõìå íá óõíäåèåß êáíïíéêÜ. ¼ôáí èá óõíäåèåß åí ôÝëåé èá Ý÷ïõí äéðëáóéáóôåß ôá áñ÷éêÜ buffs.

 

ÁõôÞ ç ìÝèïäïò åßíáé ç êáëýôåñç êáé ðéÜíåé óôï 90% ôùí ðåñéðôþóåùí.

 

 

 

ºóùò íá áêïýãåôáé ëßãï ðïëýðëïêÞ äéáäéêáóßá áëëÜ äåí åßíáé êáèüëïõ. ÁðëÜ èÝëåé óõã÷ñïíéóìÝíåò êáé ãñÞãïñåò êéíÞóåéò.

 

 

 

ÓõìâïõëÞ, ìüëéò ôåëåéþíåôáé ôïí ðáé÷íßäé ìçí áöÞíåôå ôïí ÷áñáêôÞñá ìå stacked buffs. ÐåñéìÝíåôå íá ðÝóïõí êáé ìåôÜ áðïóõíäåèåßôå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Can someone tell me if it works on idragon3D? I tried but' date=' after i logout at Enter Char phase, after i try to login again fast it says:

 

 

 

22:46:51 Link LoginServer Succeed.

 

22:46:51 0 BlockedAccountWithMsg.

 

22:46:51 ->Login LoginServer Fail.

 

 

 

But I know it must work, i have seen some screens recently of people being killed with 200k dmg :>[/quote']

 

 

 

sorry you are baned :(

 

 

 

Lol I'm not banned, i can login after 1 minute or so :>

Share this post


Link to post
Share on other sites
Can someone tell me if it works on idragon3D? I tried but' date=' after i logout at Enter Char phase, after i try to login again fast it says:

 

 

 

22:46:51 Link LoginServer Succeed.

 

22:46:51 0 BlockedAccountWithMsg.

 

22:46:51 ->Login LoginServer Fail.

 

 

 

But I know it must work, i have seen some screens recently of people being killed with 200k dmg :>[/quote']

 

 

 

sorry you are baned :(

 

 

 

Lol I'm not banned, i can login after 1 minute or so :>

 

 

 

So this ist maybe idragon protect for buffstack...

Share this post


Link to post
Share on other sites

No, I am absoloutely sure you can buffstack, I have felt it on my skin a couple of times :>

 

Besides, there is even a special section on the iDragon3D forums .. Report Overbuffs . So that means they don't have a working solution for overbuffs. :)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Can someone tell me if it works on idragon3D? I tried but' date=' after i logout at Enter Char phase, after i try to login again fast it says:

 

 

 

22:46:51 Link LoginServer Succeed.

 

22:46:51 0 BlockedAccountWithMsg.

 

22:46:51 ->Login LoginServer Fail.

 

 

 

But I know it must work, i have seen some screens recently of people being killed with 200k dmg :>[/quote']

 

 

 

 

 

Bell I am PKU the Orc who destroyed all of the russians outside of loa in seconds. I wasn't overbuffed it's called the gm skill super haste :lol:

 

I did this after ro6inhood machine gunned me with a bop

post-1014-137912549804_thumb.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites

ON l2ex ther is stil a away to do it seems master of pain XD overbuff pagrio of speed so ul get like 800 speed and when u get those batteries in ur inventory get on the strider go to the shop and sell the batteries xD

Share this post


Link to post
Share on other sites
No' date=' I am absoloutely sure you can buffstack, I have felt it on my skin a couple of times :>

 

Besides, there is even a special section on the iDragon3D forums .. Report Overbuffs . So that means they don't have a working solution for overbuffs. :)[/quote']

 

hahah yeah there isnt a solution but if they see you kill a karik in like one hit you get deleveled to lvl 1 ^^ and GMs get rid of all your stuff but you dont get ban

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.