Jump to content

ΜΙΣΑΝΘΡΩΠΙΑ


Maranatha

Recommended Posts

Τὸ γνώρισμα κάθε εἴδους Σατανισμοῦ, τὸ ὁποῖο καὶ ἐνώνει τὶς Θεϊστικὲς καὶ πολλὲς φορὲς ἀθεϊστικὲς μορφές του μεταξύ τους, εἶναι ὁ ψυχρὸς ἐγωκεντρισμός. Ὅλα τὰ εἴδη τὸν προωθοῦν καὶ τὸν ὑποστηρίζουν ἕως ἑνὸς βαθμοῦ, παρ' ὅλο ποὺ τὰ περισσώτερα δὲν τὸν τηροῦν αὐστηρῶς στὶς πράξεις καὶ τὴν φιλοσοφία τους, καθῶς κάτι τέτοιο θὰ καθιστοῦσε τὶς ὀργανώσεις τους πολιτικῶς μὴ ὀρθὲς καὶ κοινωνικῶς μὴ ἀποδεκτές, κάτι ποὺ ἕνας κερδοσκόπος ποὺ χρησιμοποιεῖ τὸν Σατανισμὸ μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν οἰκονομικὴ καλλιτέρευσι τῆς ζωῆς του δίχως νὰ πιστεύη εἰλικρινῶς σὲ αὐτόν, ποτὲ δὲν θὰ ἐπέτρεπε. Τιουτοτρόπως, ὁ ἐγωκεντρισμὸς γίνεται συνώνυμο τῆς ὑπάνθρωπης ἐγωπάθειας καὶ σεξουαλικῆς ἀπελευθερώσεως, ἐν εἴδει ἀνάγκης γιὰ ἐλευθερία ἀκόμη καὶ σὲ θέματα τὰ ὁποῖα ντροπιάζουν καὶ ποδοπατοῦν τὸν ἐαυτὸ καὶ συνεπῶς δὲν ἠμποροῦν νὰ θεωρηθοῦν ἐγωιστικά. Ἡ παθητικότητα τῆς πορνείας, τῆς ὀμοφυλοφιλίας καὶ τῆς τυφλῆς ἀνάγκης γιὰ προσοχὴ διὰ οἱουδήποτε τρόπου ποὺ συνήθως ἐπιδεικνύει τὴν γυναικεία παθητικότητα ὥς ὁμορφιά, ἤτοι χυδαιότητα καὶ πρόκλησι ἀνδρικῆς προσοχῆς ἐκ μέρους τῆς γυναικὸς μὲ συνήθη σκοπὸ τὴν κάλυψι τῆς ἐπίσης παθητικοῦς ἀνάγκης της νὰ εὔρη ἐραστή νὰ βρέξη τὰ μαξιλάρια της διὰ τοῦ ντροπιαστικοῦ γι' αὐτὴν σπέρματος ποὺ θὰ πλημμυρίση τὸ πριονισμένο της λαρύγγι, εἶναι κάποιες ἐκ τῶν πράξεων ποὺ ντροπιάζουν καὶ ὑποβαθμίζουν τὸν ἐαυτό, μὰ προωθοῦνται ἁπὸ ἄτομα τὰ ὁποῖα δηλώνουν ὅτι θεωροῦν τὸν ἐαυτό τους θεὸ καὶ ὅτι τὸν δοξάζουν ἀναλόγως, ὑπὸ τὸ ἔμβλημα τῆς Πεντάλφας ποὺ χρησιμοποιοῦν λανθασμένως.

 

Ἐφ ὅσον ἡ αἰσχρὴ αὐτὴ ἠθελημένη παθητικότητα ἀπουσιάζει ἁπὸ τὶς πράξεις τοῦ Σατανιστοῦ, αὐτὲς ἠμποροῦν νὰ ἦναι οἱεσδήποτε, ἀρκεῖ μονάχα νὰ ἐξυπηρετοῦν τὸν ἐγωιστικὸ ἢ καὶ ἐκδικητικὸ σκοπό του, πάντοτε ὑπὸ τὴν σκέπη τῆς τυφλῆς, εἰλικρινοῦς καὶ πανταχοῦ παρούσας πίστεως στὴν σκοτεινὴ λάμψι τῶν δαιμονικῶν φτερῶν τοῦ Μαύρου Ἀγγέλου, ποὺ εὐλογεῖ κάθε πράξι τοῦ προσκυνητοῦ Του διὰ τῆς μαύρης φλόγας τοῦ θρόνου Του, στὸ σκοτεινὸ καὶ πυροφόρο Βασίλειό Του.

 

Εἶναι γνωστὸ ὅτι στὶς «πολιτισμένες» χώρες τοῦ δυτικοῦ κόσμου, ὑπάρχουν πλεῖστα ἄτομα τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν λάβει τὴν ἀπαιτούμενη, πρωτίστως ψυχολογικὴ καὶ δευτερευόντως σωματικὴ ἐκπαίδευσι, ὥς τε νὰ ἀντιδράσουν καταλλήλως σὲ μία σωματικὴ ἐπίθεσι ἐναντίον τους. Κάθε ἐπίθεσι εἶναι πρωτίστως ψυχολογικὴ καὶ δευτερευόντως σωματική. Δίχως ἄσχημη ψυχολογία ἐκ μέρους ἑνὸς ἐκ τῶν ἀντιπάλων, τὸ πιθανώτερο εἶναι τὸ ἀποτέλεσμα νὰ βασίζεται στὴν καθαρὴ τύχη καὶ πουθενὰ ἀλλοῦ. Ἐν τοῦτοις, ὁ φόβος τοῦ θύματος εἶναι απαιτούμενος. Φαίνεται στὶς κινήσεις του καὶ ὅταν ὑφίσταται σὲ μεγάλο βαθμὸ καὶ στὰ μάτια του. Νοιώθει τὴν ἀπειλὴ τῆς ἐπιθέσεως τὴν ὁποία ἐλαχίστως ἔχει βιώσει στὴν ζωή του καὶ παρακαλᾶ γιὰ τὴν ἀσφάλειά του. Αὐτὰ τὰ ἄτομα ἀποτελοῦν λεία γιὰ τοὺς ἐπίδοξους ἀκολούθους τοῦ Διαβόλου, οἱ ὁποῖοι εἶναι ἀναγκαῖο νὰ τὰ χρησιμοποιήσουν γιὰ νὰ λυτρώσουν τὴν Σατανικὴ ἀνάγκη γιὰ βία, ποὺ πρέπει νὰ ἐμφυτευθῆ μέσα τους διὰ τῆς εὐτυχίας τῆς ἐπιτυχοῦς ἐπιθέσεως καὶ τῆς ὀσμῆς τοῦ κυλιόμενου αἵματος.

 

Οἱ θνητοὶ διαχωρίζονται στοὺς σχετικοὺς μὲ τὸν Ἐαυτὸ ἐχθρούς καὶ στοὺς ἀγνώστους ἐχθρούς. Οἱ πρῶτοι διαχωρίζονται στὴν κατηγορία αὐτῶν ποὺ δὲν φέρθηκαν ὅπως θὰ ἔπρεπε, ἤτοι δὲν ἔδειξαν περισσώτερο ἐνδιαφέρον πρὸς τὸν Σατανιστὴ ἁπ' ὅττι ἐκεῖνος, ἔστω καὶ ἐν εἴδει σαρκικῆς κερδοσκοπίας, ἔδειξε πρὸς ἐκείνους καὶ σὲ αὐτοὺς ποὺ μὲ ἣ χωρὶς τὴ θέλησί τους, εἴτε λόγω ἐνδιαφέροντος, εἴτε λόγω ἀδυναμίας, κάποια στιγμὴ ὑποτάσσονται στὴν Σατανιστικὴ καὶ ἀντιανθρωπιστική του ἐπιθυμία, γενόμενοι ἐκμεταλλεύσιμοι ἐκ μέρους του καὶ κατ' ἐπέκτασιν σκλάβοι τοῦ Σατανᾶ, χωρὶς ὅμως νὰ τὸ ξεύρουν. Σὲ οἱαδήποτε κατηγορία καὶ ἅν ἀνήκη ὁ ἄνθρωπος, δὲν παύει νὰ ἦναι ἄνθρωπος καὶ κατ' ἐπέκτασιν ἐχθρός, ὅσο δὲν ὑποτάσσει ἠθελημένως τὴν ψυχὴ καὶ τὴ σκέψι του στὸν Ἄγγελο τῆς Ἀβύσσου. Οἱ ἐκμεταλλεύσιμοι αὐτοί, σχετιζόμενοι μὲ τὸν ἐαυτὸ, θνητοί, ἠμποροῦν νὰ ἦναι εἴτε συγγενεῖς, εἴτε φίλοι. Στὴν πραγματικότητα εἶναι ὅμως αναλώσιμοι καὶ χρησιμεύουν μονάχα γιὰ νὰ ἰκανοποιοῦν τὶς οἱεσδήποτε ἐπιθυμίες τοῦ Σατανιστοῦ, μὲ μία ἐξ αὐτῶν τὸν ἀναγκαῖο καὶ σαδιστικὸ τους θάνατο σὲ περίπτωσι ἐπιδείξεως ἀνάρμοστης συμπεριφορᾶς ἐκ μέρους τους πρὸς αὐτόν, ἀποτυχία νὰ τὸν ὑπηρετήσουν σωστά ἢ καὶ παύσι τῆς χρησιμότητός τους. Ὁ ἀπώτερος σκοπὸς τοῦ Σατανιστοῦ σὲ περίπτωσι προδοσίας ἢ προσβολῆς ἐκ μέρους κάποιου θνητοῦ τοῦ προσωπικοῦ, φιλικοῦ ἢ συγγενικοῦ του κύκλου, δὲν εἶναι ὁ ἁπλὸς θάνατος, μὰ ὁ παντοτινὸς ψυχολογικὸς ἢ καὶ σωματικὸς τραυματισμὸς τοῦ ἐχθροῦ αὐτοῦ, ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ἐπιτευχθῆ διὰ οἱουδήποτε δυνατοῦ τρόπου. Ἀρκεῖ νὰ ὑπάρξη... Οἱ δὲ ἄγνωστοι καὶ μὴ σχετιζόμενοι πρὸς τὸν ἐαυτὸ θνητοί, εἶναι ἐκ γενετῆς ἐχθροὶ καὶ δὲν ἠμποροῦν νὰ γενοῦν ἐκμεταλλεύσιμοι μὲ τὴν θέλησί τους. Συνεπῶς, ὑπάρχουν μὲ μοναδικὸ σκοπὸ τὴν ἀφύπνισι καὶ ἐξυπηρέτησι τῆς ἐσωτερικῆς σαδιστικῆς δυνάμεως τοῦ Σατανιστοῦ, ὁ ὁποῖος ὀφείλει νὰ τοὺς χρησιμοποιήση γιὰ νὰ ἀναπτυχθοῦν περεταίρω ἐντός του τὰ προαναφερθέντα ἄριστα συναισθήματα μὲ τὰ ὁποῖα ὁ Σατανᾶς τὸν εὐλόγησε.

 

Ὁ σταματημὸς μιᾶς ζωῆς καὶ ἡ ἀπαλλαγὴ ἑνὸς ξένου σώματος ἁπὸ τὴν ψυχὴ τὴν ὁποία ὁ δημιουργὸς τοῦ ἔδωκε, εἶναι ἡ πράξι ποὺ ἠμπορεῖ νὰ ὁλοκληρώση τὴν ἔνταξι κάποιου στὴν Σατανιστικὴ Ἀριστοκρατία, ἐφ ὅσον ἔχη λάβη τὴν κατάλληλη θεολογικὴ καὶ μυστικιστικὴ γνώσι καὶ ἔχη ἀποδεχθῆ τὴν πραγματικὴ φύσι τοῦ Κυρίου, τὰ μαῦρα πέπλα τοῦ ὁποίου τοῦ ἔδωκαν τὴν δύναμι νὰ γίνη ὡς ἅν τὸν δημιουργό, παίρνοντας στὰ χέρια του μιὰ ζωὴ καὶ ἐξαφανίζοντάς την, μαζὺ μὲ τὸ μέλλον τῆς ψυχῆς τοῦ θνητοῦ σώματος, τὸ ὁποῖο καὶ καθορίζει μὲ τὴν πράξι του.

 

Τὸ θύμα ἢ τὰ θύματα ποὺ θὰ ἀποτελέσουν αὐτὴν τὴν πεμπτουσία τῆς ἐξελίξεως τοῦ ἀτόμου πρὸς τὸν Σατανιστικὸ δρόμο, ἠμποροῦν νὰ ἦναι εἴτε προσωπικοὶ ἐχθροί, εἴτε γνωστοὶ τῶν ὁποίων ἡ χρησιμότητα ἔπαψε νὰ ὑφίσταται, εἴτε τελείως ἄγνωστοι περαστικοί, ποὺ ἀπλῶς ἔτυχε νὰ συναντήσουν τὴν θανατική τους μοίρα στὸ Σατανικὸ ἀτσάλι ποὺ εὐρέθη μπροστά τους.

 

« 6 καὶ νῦν τὸ κατέχον οἴδατε, εἰς τὸ ἀποκαλυφθῆναι αὐτὸν ἐν τῷ ἑαυτοῦ καιρῷ· 7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς Ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ Ἄνομος...»

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies. • Posts

  • Hello, I am using Interlude Java server and I am trying to create some new potions with higher skill id, but the main problem is when I spam this potion skills, the character is getting stuck few miliseconds everytime I use this skill. For example if you spawn in your skill list the skill from Greater Haste Potion and you start spam it, your character does not get stuck, it continue doing actions, but if I spawn the new skill with the same xml skill data as Greater Haste Potion, and I start spam it, the character is getting stuck for 5 miliseconds. Is there a place where I should edit something more about this?
  • Greetings, dear friends! We want to take a moment to express our gratitude to each and every one of you who has been part of our community. Your passion, dedication, and enthusiasm for our server make it all worthwhile. We know that sometimes arguments and discussions can get a little heated. We know you demand the best, and you only evoke those emotions because you expect the best. It’s the passion for wanting the best server that’s making this happen. Just know we’ll try our best! We understand that perfection is a journey, not a destination, and we’ve had our ups and downs. But your continuous feedback and support is very helpful to us, it’s what keeps up going. We want you to know that we’re committed to doing our absolute best, every day. We will listen to your feedback, your suggestions, and your concerns. We value them because they help us improve. We’ll do our best in addressing them. Please keep it coming, we’ll continue working on the server, making it better every day. As we move forward, we promise to keep trying, to keep listening, and to keep working to make this server and its community the best it can be. We’re excited about the upcoming Beta server in just a few days, we can’t wait to share it with you! So, thank you for being part of this community, and thank you for believing in us. If you have any feedback for us, please let us know. We’re in this together, and together, we’ll achieve greatness. Please keep sharing your feedback with us. Your input is invaluable and guides us towards creating a Lineage 2 experience that we can all be proud of. Thank you again!
  • I updated it as soon as I posted my comment though 😅    
  • any good updates on interface?
  • Added new Updates/Fixes: 25-09-2023.   Free update for free and premium members.   Added: Enchant Armor Effect System V1, +6,+7,+8 etc. you can edit the effects from system-eu -> FullArmorEnchantEffectData.dat.   How is working? you need to enchant your full set armor example to +6 to take the effect armor stats etc.   You download the Classic Mode update from here : Armor Enchant Effect for Classic: https://esl2.org/pts_classic_updates/Update Armor EnchantEffect For Classic Mode.rar   You download the Live Mode update from here : Armor Enchant Effect for Live: https://esl2.org/pts_classic_updates/Update Armor EnchantEffect For Live Mode.rar   if you find any problems report -> bugs here: https://discord.gg/AcbHDJUz5Q    
 • Topics

×
×
 • Create New...

AdBlock Extension Detected!

Our website is made possible by displaying online advertisements to our members.

Please disable AdBlock browser extension first, to be able to use our community.

I've Disabled AdBlock